Zásady ochrany osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze tehdy, pokud je potřebujeme, a to v rozsahu, který je nezbytný pro námi stanovené účely. Zároveň dbáme na to, aby údaje, které máme k dispozici, byly přesné, byly vhodně chráněny a nebyly používány za jiným účelem. Tento dokument slouží zejména k tomu, abychom Vás informovali o detailech námi prováděného zpracování a o Vašich právech.

Správcem osobních údajů je společnost Company Culture Market s.r.o., IČO 04252799, se sídlem Drtinova 557/10, Smíchov, 150 00 Praha 5.  Odesláním vašeho emailu souhlasíte, aby vám správce zasílal pravidelné e-mailové newslettery s nabídkami jeho služeb a akcí, služeb a akcí jeho partnerů a novinkami v oblasti firemní kultury. Tento souhlas udělujete na dobu neurčitou s tím, že jej mohu kdykoliv bezplatně odvolat prostřednictvím tlačítka v každém newsletteru nebo tím že nám napíšete na hello@cocuma.cz

Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Company Culture Market s.r.o., IČO 04252799, se sídlem Drtinova 557/10, Smíchov, 150 00 Praha 5 adresa elektronické pošty hello@cocuma.cz, telefon +420 777 774 550

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

V odůvodněných případech můžeme předat Vaše osobní údaje i jiným subjektům (dále jen „příjemci“).

Může dojít k předání osobních údajů těmto příjemcům:

 • zpracovatelé, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje dle našich pokynů, a vztahy s nimi jsou ošetřeny prostřednictvím zpracovatelských smluv (zejména poskytovatelé programů a software, IT správci)
 • orgány veřejné moci a jiné subjekty, jestliže to vyžaduje platný právní předpis (zejména finanční správa, Policie ČR a další orgány činné v trestním řízení aj.),
 • jiné subjekty v případě neočekávané události, ve které je poskytnutí údajů nezbytné za účelem ochrany života, zdraví, majetku nebo jiného veřejného zájmu nebo je-li to nezbytné k ochraně našich práv, majetku či bezpečnosti.

Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí, tedy mimo prostor působnosti GDPR.

Vaše práva jako subjektu údajů

 • Máte právo požadovat od nás přístup k osobním údajům týkajícím se Vaší osoby za podmínek stanovených článkem 15 GDPR.
 • Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou námi na základě souhlasu zpracovávány za podmínek
 • stanovených článkem 7 GDPR.
 • Máte právo požadovat opravu osobních údajů za podmínek stanovených článkem 16 GDPR, omezení zpracování osobních údajů za podmínek
 • stanovených článkem 18 GDPR nebo výmaz údajů za podmínek stanovených článkem 17 GDPR.
 • Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě článku 21 GDPR.
 • Máte právo na přenositelnost údajů jinému správci za podmínek stanovených článkem 20 GDPR.
 • Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování za podmínek
 • stanovených článkem 22 GDPR. Při zpracování osobních údajů u nás nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to ani na
 • základě profilování, tedy bez lidského zásahu.
 • Máte právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů za podmínek stanovených článkem 34 GDPR.
 • Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení povinností stanovených v GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu za podmínek stanovených článkem 77 GDPR. Dozorovým orgánem v ČR je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 telefon: 234 665 111 E-mail: posta@uoou.cz Datová schránka: qkbaa2n www.uoou.cz

Používáme Mailchimp pro rozesílání newsletteru. Přihlášením k newsletteru souhlasíte, že váš  email bude evidován na Mailchimp platformě. Více o tom, jak Mailchimp řeší bezpěčnost se dozvíte zde https://mailchimp.com/legal/