Každý smluvní vztah potřebuje určitý rámec a podmínky, které se obě strany zaváží dodržovat.

Všeobecné obchodní podmínky

pro zhotovení a představení webové prezentace Klienta na portálu firemních kultur COCUMA a poskytování souvisejících služeb dle zvoleného profilu dle Přílohy I. Smlouvy o prezentaci Klienta na portálu firemních kultur COCUMA.CZ 

(dále jen „VOP“)

 • USTANOVENÍ NA ÚVOD
  • Níže uvedené VOP jsou platné pro zhotovení webové prezentace firemní kultury Klienta dle zvoleného profilu dle Přílohy I. Smlouvy o prezentaci firmy na portálu firemních kultur COCUMA.CZ (dále jen „Smlouva“) umístěném na webových stránkách www.COCUMA.CZ a  http://www.COCUMA.CO (dále jen „webové rozhraní“), které provozuje obchodní společnost Company Culture Market s.r.o., se sídlem Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ: 04252799, DIČ: CZ04252799, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 244621, (dále jen „COCUMA“).
  • Klientem (Vámi) se pro účely těchto VOP rozumí právnická osoba či fyzická osoba – podnikatel, která má zájem o vytvoření webové prezentace své společnosti na portálu firemních kultur COCUMA.CZ na webovém rozhraní a využívání dalších služeb tohoto portálu.
 • JAK PROBÍHÁ OBJEDNÁVKA a NÁSLEDNĚ uzavření smlouvy
  • Na webovém rozhraní naleznete uveřejněný Ceník – Varianty Firemních profilů na portálu firemních kultur COCUMA.CZ (dále jen „Firemní profily“), a to včetně cen jednotlivých variant Firemních profilů. Ceny jednotlivých variant Firemních profilů jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty. Seznam a ceny jednotlivých variant Firemních profilů zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na webovém rozhraní. Veškeré nabídky jednotlivých variant Firemních profilů umístěných ve webovém rozhraní jsou nezávazné a  COCUMA není povinna s Vámi následně uzavřít Smlouvu ohledně těchto Firemních profilů. Ne s každým se nakonec domluvíme na spolupráci.
  • Pokud si budete přát objednat Firemní profil, použijte buď email hello@cocuma.cz nebo kontaktní formulář. My vás s radostí budeme kontaktovat a následně zašleme, či ještě lépe osobně dovezeme, objednávkový formulář. Ten slouží k vystavení závazné objednávky firemního profilu. Chceme šetřit čas, a proto je nejlepší variantou vystavit takovou objednávku, na které se vzájemně shodneme.
  • V rámci objednávky si prosím vyberte, o jakou variantu Firemního profilu máte zájem, tu si společně odsouhlasíme v objednávce a následně uvedeme ve smlouvě. Vedle toho si odsouhlasíme i způsob úhrady ceny za prezentaci vašeho Firemního profilu a  před podpisem Smlouvy je vám samozřejmě umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které jste do objednávky vložili, aby Smlouva obsahovala přesné informace.
  • Náš smluvní vztah vzniká doručením přijetí objednávky, které Vám zasíláme, a to na vaší elektronickou adresu uvedenou v objednávce.
  • Na základě této závazné objednávky Vám zašleme Smlouvu o o prezentaci Klienta na portálu firemních kulturCOCUMA.CZ (dále jen „Smlouva“) včetně příloh, kterou oboustranně podepíšeme. Ne na všechno stačí podání ruky. Podepsaná smlouva bude závazná pro vystavení faktury a pro rozvržení prací na Vašem Firemním profilu.
  • Je důležité, abyste Smlouvu podepsali nejpozději do deseti pracovních dnů od doručení a odeslali zpět k nám. Pokud tak neučiníte, můžeme považovat vaší objednávku za nepotvrzenou a upřednostníme další zájemce o zpracování Firemního profilu. Je to proto, že naše produkční schopnost není neomezená a chceme vycházet vstříc vážným zájemcům o vytvoření Firemního profilu.
  • Při uzavření Smlouvy potřebujeme sdělit jméno klíčové osoby, která je za Vás oprávněna odsouhlasit publikaci webové prezentace Firemního profilu na webovém rozhraní, a která s námi bude spolupracovat na realizačních krocích při vytváření firemního profilu.
  • Zavazujeme se zhotovit webovou prezentaci vaší firemní kultury na základě vzájemné domluvy nejpozději do 30 dní ode dne podpisu Smlouvy, nedohodneme-li se po oboustranném odsouhlasení e-mailem na jiném, pro Vás vhodnějším, termínu.
  • Vše děláme detailně a osobně. Vytvoření profilu předchází analýza firemní kultury, ke které je potřeba Vaší součinnosti. Občas se stane, že Vaši klíčoví lidé nemají čas potřebný k setkání s námi, a tím pádem se lhůta dle předchozího odstavce 2.8. VOP může prodloužit  o dobu, kdy se díky tomu, že se z důvodů na Vaší straně neuskutečnil dostatečný počet rozhovorů pro zhotovení Firemního profilu.
  • Prezentace Vašeho Firemního profilu bude na webovém rozhraní umístěna vždy po dobu jednoho roku a poté může být automaticky obnovována za podmínek uvedených v článku 3.2. a 3.3. VOP.
  • Chceme šetřit naše lesy a síly poštovních doručovatelů/ek, proto přijměte fakt, že při procesu objednávky a uzavírání Smlouvy budeme používat zejména komunikační prostředky na dálku. Náklady vzniklé Vám i nám při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si každý hradíme sám.
 • CENA VAŠÍ PREZENTACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  • Obě strany smluvního vztahu se dohodly, že cena odpovídající zvolené variantě Firemního profilu dle platného Ceníku již obsahuje veškeré výdaje a náklady COCUMA spojené s plněním předmětu této smlouvy, tedy vytvořením Firemního profilu. Jedinou výjimkou mohou být náklady uvedené v čl. 2.11 těchto VOP, a dále náklady na realizaci speciálních a individuálních požadavků, které vždy projednáme a vzájemně prostřednictvím e-mailu odsouhlasíme předem.

 

  • Smlouva mezi Vámi a námi je uzavírána na dobu jednoho roku, poté může být automaticky obnovena, a to za podmínek uvedených v čl. 2.4. Smlouvy, tj. neinformuje-li Klient COCUMA do tří (3) měsíců před ukončením období jednoho roku trvání Smlouvy, o ukončení spolupráce, Smlouva se automaticky prodlužuje na další období jednoho roku. V opačném případě Služba poskytovaná dle této Smlouvy již nebude na další období poskytována.
  • Cena za prodloužení vzájemné spolupráce o další jeden rok činí 40% z ceny zvolené varianty Firemního profilu. Chceme, aby Váš profil byl neustále aktuální, a chceme o něj pečovat, proto toto prodloužení zahrnuje zejména péči a  editaci profilu, například pokud potřebujete nafotit nové kanceláře či prezentovat nového kolegu. Například: Zvolený profil je One Building, tedy cena za vytvoření a uveřejnění činí první rok Kč 80.000,- bez DPH. Následně dosahuje cena za obnovu profilu a uveřejnění na další rok 40% z původní ceny profilu, tedy Kč 32.000,- bez DPH.
  • Vytvoření profilu je náročné a unikátní, vše vytváříme autorsky a věnujeme vytvoření čas a péči. Proto vám vystavíme fakturu s cenou za služby spojené s vytvořením a správou Firemního profilu na webovém rozhraní v rozsahu zvoleném v souladu s Ceníkem před započetím prací na tvorbě firemního profilu na webovém rozhraní COCUMA.
  • V případě každé kreativní realizace mohou vzniknout vícepráce, které ani jedna strana předem neodhadla. Pokud si takové vícepráce odsouhlasíme s Vámi, budeme je fakturovat a čerpat dodatečně. Takové vícepráce a jejich ceny jsou individuální a budou stanoveny vzájemnou dohodou mezi Vámi a námi.
  • Výše uvedené ceny nezahrnují DPH, které budeme účtovat dle platných právních předpisů. Cena je splatná na základě faktury, kterou vystavíme nejpozději do 14 dnů ode dne podpisu Smlouvy či ode dne započetí čerpání dodatečných služeb se splatností 14 dnů ode dne vystavení této faktury, a to prostřednictvím bezhotovostního převodu na bankovní účet COCUMA, uvedený v záhlaví Smlouvy. Budeme rádi, pokud budete dobu splatnosti respektovat.
  • Vezměte prosím na vědomí, že v případě nerespektování termínu splatnosti faktury dle čl. 3.6. VOP si COCUMA vyhrazuje právo až do přijetí příslušné platby zvolený Firemní profil nespustit.
 • OD KAŽDÉ SMLOUVY LZE ODSTOUPIT, I OD TÉ NAŠÍ, ZA URČITÝCH PODMÍNEK
  • Vážený kliente, berte prosím na vědomí, že po dobu prvního roku trvání naší vzájemné spolupráce, tedy před uplynutím doby trvání této smlouvy lze sice od této Smlouvy odstoupit, ale strany si v takovém případě nevrací žádná již v minulosti vzájemně poskytnutá plnění. Můžeme samozřejmě profil na webovém rozhraní COCUMA.CZ vypnout, neznamená to však zneplatnění podmínek uzavřených v řádně uzavřené Smlouvě, zejména pak ustanovení o ceně.
  • Od Smlouvy lze odstoupit ze zákonných důvodů. V případě, že si přejete odstoupit od Smlouvy, zašlete nám své rozhodnutí včetně důvodů pro odstoupení, které považujete za podstatné porušení Smlouvy, a to elektronickou poštou na elektronickou adresu hello@cocuma.cz.
  • Jako Klient máte jednoznačné právo, pokud vám poskytované služby nevyhovují, neprodloužit spolupráci o další rok. Může to udělat kdykoliv, v takovém případě Vám nebude fakturován obnovovací roční poplatek 40%, pokud již na ten konkrétní rok nebyl vyfakturován. Uzavřená smlouva tímto zaniká.
  • V případě odstoupení od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Veškerý obsah firemního profilu, zejména fotografie a videa vytvořená kreativním týmem COCUMA, patří COCUMA a nebudou Klientem již nadále využívány. V případě, že by Klient tento obsah využívat chtěl, musí COCUMA uhradit licenční poplatek.
 • OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
  • Ochranu osobních údajů Klienta poskytujeme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Klient souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: obchodní firma, sídlo Klienta, identifikační číslo Klienta, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, kontaktní osoba (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  • Abyste mohli sledovat novinky z portálu COCUMA.CZ, rádi bychom vám zasílali aktuální informace a obchodní sdělení na Vaši elektronickou adresu. Uzavřením Smlouvy berete jako Klient na vědomí a zároveň souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů prostřednictvím COCUMA, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení ze strany COCUMA.
  • Vezměte prosím na vědomí, že vaše osobní údaje budou ze strany COCUMA zpracovávány po dobu neurčitou. Jen pro informaci – vezměte prosím v potaz, že vaše osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  • Tímto potvrzujete, že jste nám poskytli přesné osobní údaje dobrovolně. Zavazujeme se s nimi nakládat citlivě a pouze ve prospěch naplnění našeho obchodního vztahu. Pokud byste svůj souhlas chtěli odvolat, potřebujeme to pro účely platné právní úpravy písemně, nejlépe elektronicky, a to oznámením doručeným na adresu hello@cocuma.cz.
 • JAKÁ MÁME DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI 
  • My v COCUMA se zavazujeme vytvořit prezentaci Vaší firemní kultury na webovém rozhraní dle svého nejlepšího vědomí a svědomí tak, aby ji věrným způsobem odrážela.
  • Zavazujeme se a jsme oprávněni a zároveň povinni editovat profil Klienta, dojde-li na straně Klienta k významným změnám, které mají vliv na jeho firemní kulturu. Vy jako klient však máte povinnost nás na tyto změny upozornit, není v našich silách o nich vědět bez Vašeho upozornění.
  • COCUMA si vyhrazuje právo zamezit na Firemním profilu Klienta na webovém rozhraní prezentaci nevhodného obsahu, zejména pak prezentaci informací, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, dobrými mravy a etickými normami, prezentaci informací se sexuálním podtextem, prezentaci nabídek zprostředkování práce pro třetí osobu, a prezentaci informací, které mohou poškodit dobré jméno COCUMA.
  • Inzerce pracovních příležitostí je ve správě COCUMA. Pracovní příležitosti vystavujeme pro Klienta ručně na základě zaslaných podkladů.
  • Využitím prezentace své firemní kultury na COCUMA.CZ se jako Klient zavazujete prezentovat v rámci svého Firemního profilu na webovém rozhraní pouze takové informace, které nepovedou a nemohou vést k jejich záměně s jinou osobou a / nebo jinou nabídkou práce.
  • Tvorba Vašich Firemních profilů je náš produkt a jsme na něj pyšní. Uzavřením Smlouvy nám  dáváte svolení využívat obsah prezentací firemní kultury v našem marketingu a komunikaci s veřejností. Můžeme prezentovat Vás a Váš firemní profil na svých komunikačních kanálech, což berete výslovně na vědomí, a k čemuž nám udělujete výslovný souhlas.
  • Prosím vezměte na vědomí, že COCUMA nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku užití webového rozhraní v rozporu s jeho určením.
  • Uzavřením Smlouvy, se zavazujete poskytnout COCUMA veškerou potřebnou součinnost k naplnění předmětu Smlouvy.
  • Samozřejmě máte jako Klient možnost používat odkazy na svou webovou prezentaci na webovém rozhraní ve své komunikaci se třetími osobami.
 • LICENČNÍ UJEDNÁNÍ
  • Berete na vědomí, že uveřejněním svého Firemního profilu na COCUMA.CZ budete využívat prostor na webovém rozhraní pouze pro svou vlastní potřebu. Vezměte prosím na vědomí, že jako náš Klient nemůžete svůj Firemní profil bez předchozí dohody s námi jakkoli modifikovat, umožnit jeho používání třetí osobě, rozmnožovat jej a dále prodávat.
  • Uzavřením Smlouvy berete na vědomí, že fotky, videa i texty uveřejněné na webovém rozhraní vyjma těch, které byly dodány Vámi, jsou ve vlastnictví COCUMA a podléhají jejím autorským právům. Vůči třetím osobám nejste oprávněni je dále šířit komunikačními kanály vyjma odkazu na webovou prezentaci Klienta na webovém rozhraní, spojeného s otiskem Firemního profilu na webovém rozhraní. Pokud se samozřejmě nedohodneme v daném konkrétním případě písemně jinak.
  • COCUMA prohlašuje, že je držitelem veškerých autorských práv k textům, fotografiím, videím a  jakémukoli dalšímu obsahu umístěnému na Firemním profilu na webovém rozhraní a použitého pro firemní prezentaci vyjma těch, která poskytl ke své prezentaci sám Klient.
  • Akceptací těchto VOP prohlašujete, že jste držitelem veškerých autorských práv k Vámi dodaným fotkám, videím a textům a udělujete COCUMĚ právo je bezplatně použít, a zároveň prohlašujete, že zveřejněním těchto materiálů (dodaná videa, fotky, apod.) nedojde k porušení autorského zákona či zásahu do autorského práva třetí osoby.
 • ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • Znění VOP může COCUMA ve smyslu § 1752, odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, jednostranně měnit či doplňovat, přičemž aktuální účinné znění VOP je vždy umístěno na webovém rozhraní, a Klient bude vždy o zveřejnění nového znění VOP prostřednictvím odkazu na webovém rozhraní informován. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. V případě, že Klient nebude souhlasit s novým zněním VOP, je oprávněn navrhované změny odmítnout a Smlouvu z tohoto důvodu vypovědět, a to ve lhůtě do 14 dnů od oznámení nového znění VOP, s výpovědní dobou 1 měsíc. Klient však bere na vědomí, že s možností vypovědět Smlouvu z důvodů uvedených v tomto odstavci VOP není spojena možnost požadovat po COCUMA vrácení jakéhokoliv již poskytnutého plnění.
  • Ve Smlouvě si můžeme vzájemně písemně domluvit individuální podmínky, které budou nadřazeny podmínkám obsaženým v těchto VOP.
  • Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.11.2015.

Company Culture Market s.r.o.