IKEA Purchasing & Logistics Area Central Europe
IKEA Purchasing & Logistics Area Central Europe

Proč Vám předkládáme tuto informaci o zpracování osobních údajů uchazečů?

Společnost IKEA Purchasing Services (Czech Republic) spol. s r.o., IČ: 18628664, se sídlem Řevnická 170/4, Třebonice, Praha 5, PSČ 15521, the Czech Republic, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 2433 (dále jen „Společnost“) si Vám dovoluje předložit tuto informaci o zpracování osobních údajů, která objasňuje, co děláme pro to, abychom zajistili důvěrnost a bezpečnost Vašich osobních údajů. Cílem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jaký k tomu máme důvod, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, a jaké je jejich zabezpečení.

Společnost jako správce Vašich osobních údajů

Společnost je správcem Vašich osobních údajů. Být správcem znamená, že Společnost dodržuje zásady zpracování osobních údajů a nakládá s Vašimi osobními údaji výhradně v souladu s platnou legislativou, rozhoduje o účelu a prostředcích zpracování Vašich osobních údajů a zajišťuje důsledné zabezpečení Vašich osobních údajů.

Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

Pokud se ucházíte o zaměstnání u naší Společnosti, vytváříte profil na našich webových stránkách, nebo poskytujete naší Společnosti Váš životopis, či poptávku po pracovní pozici jinými způsoby (přes pracovní portály, elektronicky, listinným způsobem, na našem dotazníku pro uchazeče apod.), poskytujete nám Vaše osobní údaje, které zpracováváme v rámci náboru a celého procesu výběru našich nových zaměstnanců.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Společnost může zpracovávat následující osobní údaje nebo kategorie osobních údajů. To neznamená, že bychom zpracovávali všechny níže uvedené osobní údaje u každého uchazeče. Upozorňujeme, že příklady nemusí být vyčerpávající.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Společnost může zpracovávat následující osobní údaje nebo kategorie osobních údajů. To neznamená, že bychom zpracovávali všechny níže uvedené osobní údaje u každého uchazeče. Upozorňujeme, že příklady nemusí být vyčerpávající.

 • jméno, příjmení
 • pohlaví
 • titul
 • trvalé bydliště, přechodné bydliště
 • státní příslušnost
 • datum a místo narození, rodné číslo
 • mateřský jazyk
 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa
 • vzdělání
 • řidičský průkaz
 • informace uvedené v přílohách k Vaší odpovědi na inzerát / žádosti / poptávce zaměstnání
 • pracovní zkušenosti / informace o předchozím zaměstnání
 • evidence na úřadu práce
 • fotografie / videa (pokud nám je poskytnete jako přílohu Vašeho životopisu)
 • očekávanou odměnu
 • poznámky z naší komunikace s Vámi v průběhu náboru (např. koníčky, zájmy, motivace a naše
 • posouzení Vás jako kandidáta na danou pozici)

Z jakých důvodů Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje Společnost zpracovává pouze ze zákonných důvodů. Pokud není uvedeno jinak, zpracováváme osobní údaje uchazečů pro provedení opatření přijatých před uzavřením pracovní nebo obdobné smlouvy nebo na základě souhlasu. Vaše osobní údaje si můžeme ponechat také proto, abychom chránili naše oprávněné zájmy, např. z důvodu případného právního sporu zahájeného uchazečem. Vtakovém případě je zpracování založeno na základě oprávněného zájmu naší Společnosti jako správce osobních údajů.

Pro jaké účely Vaše údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje Společnost zpracovává za účelem zajištění náborového procesu, který zahrnuje mimo jiné odezvu na Vaši žádost o zaměstnání a komunikaci s Vámi během náboru. Osobní údaje také zpracováváme v souvislosti s posouzením Vaší žádosti a informacemi, které jste nám poskytl/a v rámci žádosti o zaměstnání na konkrétní pozici. Naše internetové stránky, případně internetové stránky pracovních portálů, se kterými spolupracujeme, Vám umožňují přiložit k poptávce na konkrétní pozici také přílohy. Tyto přílohy nám poskytujete dobrovolně a osobní údaje v nich uvedené budou zpracovávány pouze za účelem posouzení vhodnosti Vás jako uchazeče o danou pozici.

Jak dlouho Vaše údaje uchováváme?

Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Průběžně posuzujeme, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro určitý účel. Pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, údaje zlikvidujeme. Naším pravidlem je vymazat osobní údaje nejdéle 3 roky poté, kdy jste byl jako uchazeč na konkrétní pozici odmítnut, abychom mohli chránit svá práva a oprávněné zájmy v případném sporu souvisejícím s přijetím do zaměstnání. V případě Vašeho souhlasu zpracováváme osobní údaje pro účely náboru 3 roky.

Komu předáváme Vaše osobní údaje?

Ve většině případů Společnost nesděluje Vaše osobní údaje nikomu mimo Společnost nebo skupinu IKEA. Osobní údaje zpracovávané podle této informace mohou být ale zpřístupněny oprávněným státním orgánům a institucím či jiným subjektům, budou-li pro to splněny podmínky uvedené v právních předpisech. Je-li to nutné ke splnění účelu zpracování osobních údajů, nezbytné pro plnění povinností Společnosti, nebo vyplývá-li to z Vašeho souhlasu, může Společnost předat Vaše osobní údaje externím dodavatelům, kteří nás podporují v náborovém procesu.

Jaká jsou Vaše práva?

Máte právo na to být plně informován o zpracování svých osobních údajů. Máte právo vědět, zda a jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a získat od nás informace o účelu a povaze zpracování osobních údajů a o příjemcích osobních údajů. Máte právo na omezení zpracování osobních údajů, opravu nepřesných osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů. Máte právo na výmaz osobních údajů. Máte právo na přenositelnost osobních údajů. Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů přímo správci, tedy Společnosti, a máte právo se obrátit se se svou žádostí, stížností či jiným podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz. Bližší informace o Vašich právech jsou dostupné také na https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů

Máte-li dotazy ohledně zpracování svých osobních údajů, obraťte se prosím na pověřence pro ochranu osobních údajů skupiny IKEA na e-mailu: data.privacy@inter-ikea.com nebo na personální oddělení Společnosti.