DUHOVKA

Duhovka byla založena Tomášem a Ivanou Janečkovými v roce 2008, kdy hledali školku pro svého syna. Postupně se z Montessori školky rozšířila Duhovka na základní školu a osmileté gymnázium. Vznikl tak ucelený česko-anglický Montessori vzdělávací systém Duhovka pro děti a mládež od 1,5 roku do 19 let. Duhovka zároveň pořádá výcviky pro dospělé, které jsou akreditovány AMS (American Montessori Society). Snahou Duhovka je dlouhodobě vytvářet vysoce kvalitní prostředí, které podporuje rozvíjet potenciál v duchu myšlenky: „Pomoz mi, abych to dokázal sám“. To platí nejen pro děti, ale i pro celý tým dnes již 120 lidí, kteří misi Duhovky každý den naplňují. 

Nabídka příležitostí 2

DUHOVKA
DUHOVKA

Silná vize

Chceme ovlivňovat vzdělání a přístup k dětem a to na celoevropské úrovni. Jsme přesvědčeni, že se lze ponořit do ještě větší hloubky a změnit přístup a myšlení, jak nad vzděláváním uvažujeme. Vytváříme ucelený systém, ve kterém jsou zapojeni jak škola a děti, tak intenzivně i rodiče. Naším cílem je zásadně přispět k tomu, aby vzdělávací systém podporoval sebevědomí dětí, pomáhal jim objevovat jejich unikátní schopnosti, rozvíjel jejich přirozené nadání, respektoval tempo jejich rozvoje a učil je samostatnosti. Jsme průvodci dětí jejich vzděláváním a naše role je být podporou, aby to zvládly samy.

DUHOVKA
DUHOVKA

    
     Tomáš Janeček
    

    
     –
    

    
     Spoluzakladatel & předseda představenstva
Tomáš Janeček
Spoluzakladatel & předseda představenstva
Základní škola Duhovka
Základní škola Duhovka

Maria Montessori

Příběh Duhovky se vlastně začal odvíjet již v roce 1907 v Římě, kdy italská pedagožka, filozofka, lékařka a vědkyně Maria Montessori otevřela “Dům dětí” (Casa dei bambini), školku určenou pro 50 sociálně slabších dětí ve věku od 3 do 6 let. V té době Maria Montessori ukončila veškerou svou vědeckou a lékařskou činnost a začala se plně věnovat přednáškové a publikační činnosti s cílem rozšířit své poznatky. Roku 1908 zakládá asociaci pro šíření svých pedagogických metod, nazvanou "Opera Montessori"

Maria Montessori vystudovala medicínu, filozofii a psychologii. Zabývala se antropologií, biologií a pedagogikou. Po celý život nepřestávala studovat. V její práci se vzájemně ovlivňovala teorie a praxe. Práce Marie Montessori není založena jen na teorii, ale její síla spočívá v praktickém 

uskutečňování myšlenek a převážnou část její práce tvoří výklady pozorování dětí a zdůvodňování pedagogických experimentů.

Maria Montessori prosazovala celostní učení, kdy se vzájemné působení tělesné a duševní aktivity musí promítat i do procesu učení. Dbala na polarizaci pozornosti, která je základem jejího učení. Dítě je schopno se intenzivně a dlouhodobě soustředit na činnost, která jej zaujme. Dalším charakteristickým rysem jejího učení je svobodná volba práce, kdy dítě samo rozhoduje, co bude dělat, s kým a jak dlouho bude pracovat.

Krédem pedagogiky Marie Montesroi se stala prosba jednoho malého dítěte, které se na Marii obrátilo se slovy “Pomoz mi, abych to dokázal sám”. Úkolem dospělých je pak to, aby dítě vlastními silami a svým tempem získávalo nové vědomosti

a dovednosti, a přirozeně tal vrůstalo do světa, který jej obklopuje.

Montessori pedagogika je založená na tvrzení, že „lidská osobnost, ne výchovná metoda musí být brána v úvahu“. Dítě by mělo být respektováno a považováno za samostatně se vyvíjející bytost. Na učitele nenahlíží jako na autoritu, ale jako na rovnocenného partnera, jehož hlavním úkolem je usilovat o vytvoření vhodného prostředí pro učení žáka.

Dnes je Montessori pedagogika rozšířená po celém světě. Tisíce škol, tisíce učitelů, kteří si říkají průvodci, pokračují v příběhu Marie Montessori a uplatňují její respektující metody při vzdělávání milionů dětí. Jedním z pokračovatelů příběhu je i Duhovka, která dokonce jako jedna z mála Montessori institucí uplatňuje pedagogiku Marie Montessori na úrovni osmiletého gymnázia. 

DUHOVKA
DUHOVKA

    
     Ivana Janečková
    

    
     –
    

    
     generální ředitelka
Ivana Janečková
generální ředitelka

Celistvost

Duhovka je výjimečná v tom, že nabízí ucelenou cestu od kojeneckého věku až do dospělosti. Celý systém funguje na všech stupních propojeně a s důrazem na Montessori principy. Vytváříme přátelské a respektující prostředí, které podporuje sebevědomí dětí, jejich samostatnost, osobitost a chuť ke vzdělávání. Provázíme děti jejich rozvojem tak, abychom v nich posilovali respekt k sobě samému i k okolnímu světu.

Takové prostředí musí být v prvé řadě opravdové. Lidé, kteří jej vytvářejí musí žít to, co chtějí učit - a to v Duhovce najdete. Jsou tady lidé, jež spojuje touha dát dětem ze sebe to nejlepší, být pro ně vzorem a vybavit je do života principy, které jim umožní najít jejich poslání. 

DUHOVKA
DUHOVKA

Mateřská školka

Nabízíme jedinečné a moderní zázemí vybavené nejlepšími výukovými Montessori pomůckami a materiály, které propojují tělo a mysl a pomáhají dětem učit se prostřednictvím zcela nenucené činnosti. Při výuce, v níž převládá učení skrze proces pozorování, manipulace s pomůckami, individuální i skupinovou prácí, jsou zapojovány všechny smysly. Klademe důraz na vlastní tempo dětí bez tlaku. 

Díky tomu, že disponujeme dostatečným počtem Montessori pedagogů na počet dětí ve třídách, se můžeme se zaměřit na individuální a laskavou péči s respektem k rozvoji jedinečné individuality, osobní síly a sebekázně každého dítěte.

Základní škola

Přijímáme děti od první do páté třídy. Třídy jsou věkově smíšené, abychom podpořili proces učení a přirozené soužití dětí. Duhovka vede děti k samostatnosti, k uvědomění jejich osobní zodpovědnosti za to, co vytvářejí a k aktivnímu přístupu k životu. 

Zvláštní důraz klademe na to, aby se děti naučily přemýšlet v souvislostech, uměly v životě poradit a hledaly svoje vlastní cesty a životy, nikoli cesty “předpřipravené” jejich rodiči či společností obecně. Nabízíme dětem bezpečné prostředí, ve kterém může jak dítě, tak i pedagog s důvěrou rozvíjet svoji přirozenost, originalitu a fantazii.

Gymnázium

Klademe si za cíl naučit děti přemýšlet v souvislostech a stavět především na dovednostech, nikoli pouze na znalostech. Chceme dosáhnout toho, aby naši absolventi měli rozvinuté kritické myšlení, byli sami se sebou spokojeni a uměli si v životě poradit. Naším cílem je, aby naši studenti dále pokračovali ve studiu na vysokých školách a do budoucna měli zájem o celoživotní vzdělávání a práci na sobě. 

Školní vzdělávací program Gymnázia Duhovka kombinuje požadavky českého učebního plánu pro gymnázia s inspirací mezinárodními programy (např. „Cambridge International Examinations“ a mezinárodní maturity - poslední dva ročníky studia). 

DUHOVKA
DUHOVKA

Hodnoty Duhovky

Objevujeme bohatství

Věříme, že v každém člověku je ukryt poklad. Pomáháme toto bohatství objevovat a rozvíjet.

Respektujeme

Vidíme a respektujeme, co potřebují děti, rodiče, učitelé a stát. Chceme tyto potřeby skloubit a uspokojit.

Věříme a fandíme

Cítíme, že věřit a fandit je víc než řídit a hlídat. Jsme průvodci na cestě ke spokojenému a úspěšnému životu.

spolupráce

Vzdělávání chápeme jako spolupráci, která rozvíjí kritické myšlení a schopnost být úspěšný a spokojený ve všech sociálních prostředích a kulturách.


    
     Barbora Rakušanová
    

    
     –
    

    
     Učitelka
Barbora Rakušanová
Učitelka

    
     Petr Hopfinger
    

    
     –
    

    
     ředitel gymnázia
Petr Hopfinger
ředitel gymnázia

    
     Petr Bendl
    

    
     –
    

    
     Učitel
Petr Bendl
Učitel
DUHOVKA
DUHOVKA
DUHOVKA
DUHOVKA

Průvodci dětí

Svět vzdělávání, svět dětí, to je nekonečné množství objevů a skrytého potenciálu. Jsme tady proto, abychom pomohli dětem objevit, co je baví, naplňuje, a pomohli jim to rozvíjet. Každý den se i my sami učíme něco nového, objevujeme svět dětí z nových a nových perspektiv. Ve chvíli, kdy se vaším hlavním nástrojem stane podpora, naslouchání a zájem, děti se vám odmění tím, že vám ukáží jejich pohled na svět. Dětství je období, kdy se děti zásadně formují na celý život, vytvářejí si první zkušenosti a první názory, učí se komunikovat a spolupracovat, učí se vnímat prostor a jeho hranice. Být průvodcem jejich dětstvím je obrovská odpovědnost, a pokud chcete být Montessori průvodcem musíte si to uvědomit a mít to neustále na paměti. Jsme průvodci dětstvím a vzděláváním, a jestliže budeme mít k dětem respekt, ony budou mít sílu změnit svět. 

Respekt mezi kulturami

V našem chápání světa jsou si lidé rovni. Respektujeme jednotlivé kultury, národnosti, náboženství a snažíme se vytvářet mosty a bourat zdi. Jsme přesvědčeni, že vzájemný respekt není jen pro někoho, ale zaslouží si jej každý bez rozdílu. Jsme mezinárodní instituce, a proto přitahujeme lidi z různých koutů světa a jsme za to vděční, neboť každé dítě, které s sebou spolu s rodiči přináší kulturu své mateřské země, nás obohacuje a rozšiřuje naše obzory. 

DUHOVKA
DUHOVKA
DUHOVKA
DUHOVKA

Růst

Duhovka nabízí prostor pro osobní rozvoj všech svých zaměstnanců. Každý z našich učitelů absolvoval nebo právě absolvuje dvouletý mezinárodní Montessori výcvik. Některé naše učitele posíláme do USA, ostatní jej absolvují v Česku pod vedením amerických lektorů. Výcvik probíhá o prázdninách, a z pohledu času, je to osobní investice každého z nás. I to charakterizuje Duhovku - každý z nás investuje něco víc než jen docházet do zaměstnání. Pokud jste rozhodnuti dál se učit a rozvíjet, v Duhovce dostanete maximální podporu. Pak už je na každém z nás, jak s touto volbou naložíme. Duhovka je organismus, který roste a rozvíjí se, a všichni, kteří Duhovku tvoří, se přirozeně rozvíjejí s ní. Je k tomu potřeba pouze vlastní chuť učit se, invence a proaktivita. 


    
     Kavita Doodnauth
    

    
     –
    

    
     Koordinátor vzdělávání
Kavita Doodnauth
Koordinátor vzdělávání
DUHOVKA
DUHOVKA

    
     Mike Burgess
    

    
     –
    

    
     učitel
Mike Burgess
učitel
DUHOVKA
DUHOVKA
Základní škola Duhovka
Základní škola Duhovka

Líbila se nám představa školky, kde se setkají děti více národností, a kde budou učitelé mluvit více jazyky. Děti jsou v předškolním věku jako houba, která nasákne vše, s čím se setká a ponechá si z toho to, co pro svůj další přirozený rozvoj potřebuje. Zjistili jsme, že většina soukromých školek v Praze je postavena především na výuce v angličtině. Nicméně my i naše děti žijeme v Čechách, a čím dříve se naše děti naučí mluvit správně česky, tím dříve a více do hloubky se budou moci věnovat dalším jazykům a činnostem.

Tomáš & Ivana Janečkovi, zakladatelé Duhovka Group
Základní škola Duhovka
Základní škola Duhovka
Základní škola Duhovka
Základní škola Duhovka
DUHOVKA
DUHOVKA
Základní škola Duhovka
Základní škola Duhovka

Hello you!

Kolik umíš jazyků, tolikrát jsi člověkem. Znalost anglického jazyka otevírá dveře do světa a my je chceme otevřít dokořán. Proto je jednou z priorit Duhovky dvojjazyčnost. Od mateřské školky až po gymnázium provázíme děti dvojjazyčným vzděláváním. V každé třídě se dětem věnují vždy jeden český a jeden anglický učitel. V tuto chvíli usilujeme o IB (International Bachelor), tedy mezinárodní maturitní zkoušku, která je uznatelná u většiny prestižních světových univerzit.

Jen málo škol se vydává na cestu dvojjazyčné výuky, je to mnohem náročnější, stojí to více úsilí při spolupráci učitelů a celého týmu Duhovky, ale jsme přesvědčeni, že to má smysl, a proto se snažíme všechny tyto překážky překonávat. 

Duhovku tvoříme společně

Kontinuálně vytváříme prostředí, které podporuje spolupráci a otevřenou komunikaci. Všichni v Duhovce mají možnost podílet se na jejím fungování a růstu. Na radě ředitelů společně rozhodujeme o strategii Duhovky. Podobné porady mají pak ředitelé se svými kolegy ve školce, základní škole a gymnáziu. Každý z nás se může vyjádřit k dění v Duhovce a jeho názor bude vyslyšen. 

Duhovka je organismus. Jeho duší jsou učitelé ve všech třech institucích i všichni, kteří vytvářejí Duhovce zázemí. To, jaké budeme mít učitele, určuje, zda Duhovka bude odvádět skvělou práci jako doposud. To je jedním z hlavních důvodů, proč investujeme do vzdělání učitelů, proč jim dáváme prostor k dalšímu rozvoji a proč mají možnost podíet se na rozhodnutích, která jako Duhovka děláme. 

DUHOVKA
DUHOVKA
DUHOVKA
DUHOVKA

Učitelům se v Montessori říká průvodci, a to je přesně to, jací bychom měli být nejen jako pedagogové, ale i jako rodiče. Děti nepotřebují, abychom jsme věci dělali pro ně a za ně.

Klára Hanová

Duhovka helps me to grow. I find yoga, painting, gardening. I bring mindfulness in my life and find out that I want to show to the children things what I am passionate for.

Mike Burges

Jestliže sdílíte názor, že svět lze změnit skrze vzdělávání dětí, tak pojďte do Duhovky, protože tady k tomu dostanete prostor. Pokud se chcete rozvíjet, dostanete veškerou podporu. Jen je potřeba říct, že Montessori není osm hodin a padla, ale musíte se tomu soustavně věnovat.

Barbora Rakušanová

Duhovka Group

Naši centrálu a vedení Duhovky najdete v Drnu na Národní, té nejkrásnější kancelářské budově v Praze. Základní škola se nachází  na Břevnově. Školku najdete o kousek dál v Dejvicích a taky na Starém Městě v Cihelné, hned vedle Vltavy. Gymnázium obývá celý jeden roh Ortenova náměstí v Holešovicích. Všude najdete chuť vytvářet prostředí, které podporuje rozvoj dětí a spolupráci.

DUHOVKA
DUHOVKA

Institut Duhovka

Vzdělávání je naším posláním, nejenom ve smyslu předmětu našeho podnikání, ale jsme přesvědčeni, že jedině celoživotním vzděláváním docílíme rozšíření kritického myšlení a jsme schopni neustále posilovat naše vlastní sebevědomí a komplexní rozvoj svého já. Vzděláváme se neustále, je to pro nás stejně přirozené jako dýchat vzduch, protože zastáváme názor, že člověk ovlivňuje své okolí podle toho, jak se jemu samotnému daří, jak se cítí, zda má možnost růst a pracovat na sobě. Vzdělávání našich lektorů, kolegů, zaměstnanců je jedním z důvodů, proč jsme založili a neustále rozvíjíme Institut Duhovka. Tím druhým důvodem je šíření Montessori principů mezi rodiče a veřejnost. Institut Duhovka nabízí kurzy Montessori pedagogiky, všem, kteří se chtějí věnovat tomuto směru vzdělávání. Kurzy jsou vyučovány mezinárodně certifikovanými lektory v angličtině.

Poslední a neméně podstatnou úlohou Duhovka institutu je přiblížení Montessori pedagogiky rodičům našich dětí, aby sami poznali principy, podle kterých Duhovka a jejich děti v ní, žijí. 

Institut Duhovka
Institut Duhovka
DUHOVKA
DUHOVKA

Spolek pro Duhovku

Duhovka spadá do oblasti sociálního podnikání. Jedním z bodů naší vize je podpora rodin a vytvoření pozice pro posílení změn ve vzdělávání i v společnosti. 

Rozhodli jsme se založit Spolek pro Duhovku, který má pomáhat například při udílení sociálních stipendií dalším novým studentům, a tím přispět k ještě větší různorodosti v rámci Duhovky. Věříme, že tento typ vzdělávání je směrem, který společnost posouvá. Přejeme si, aby Duhovka byla atraktivní pro potenciální donátory, kteří se stanou našimi partnery a budou mít chuť podat nám při plnění našich cílů a vizí pomocnou ruku. S podporou komunity jdou totiž věci lépe a snadněji. 

Vážíme si podpory všech, kteří se s námi na rozvoji Duhovky doposud podíleli! Děkujeme.

DUHOVKA
DUHOVKA

Duhovka letos slaví 10 let svého vzniku!

DUHOVKA
DUHOVKA

Na začátku byl záměr

Záměr postavit si vlastní školku, protože jsme si nemohli vybrat tu správnou. Pak nás myšlenka Montessori nadchla tak, že jsme se rozhodli pro ucelený koncept, který bude dávat smysl a který může inspirovat ostatní. Ze záměru se stala vize. Nikdo z nás netušil, zda se nám Duhovka povede, neměli jsme zkušenosti, ale měli jsme obrovskou chuť Duhovku postavit. Stavíme jí již deset let,  a pořád nás to baví a vás, které to baví s námi neustále přibývá. Za to jsme velmi vděční a považujeme to za úspěch a závazek k další práci. 

DUHOVKA
DUHOVKA
DUHOVKA
DUHOVKA